Dini, Milli ve Özel Günlerde Toplumun ‘ÇATIŞMA’ Sorunsalı « Samsun Star Haber

7 Aralık 2021 - 20:48
Avatar

Dini, Milli ve Özel Günlerde Toplumun ‘ÇATIŞMA’ Sorunsalı
Son Güncelleme :

30 Aralık 2020 - 11:36

Felaketlerle dolu 2020 yılı bitiyor ve büyük beklentilerle 2021 yılına giriliyor. Pandemi nedeniyle bu yıl yılbaşı kutlamaları evlerde ve sosyal medyada olacak. Çünkü yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var.

Eğlence mekanlarında yeni yıl kutlamaları yapılamasa da evlerde ve sosyal medyada günün anlam ve önemine binaen çeşitli kutlamalar yapılacak ve sosyal medya mecralarında yılbaşı kutlaması temalı çeşitli çatışmalar yaşanacak. Bazıları bazılarını asimile olmuş, kültür ve inançlarından uzaklaşmış özenti tipler olmakla itham ederken; bazıları da bazılarını geri kalmış, cahil, bağnaz kimseler olmakla itham edecek. Bazıları da bu tartışmayı anlamsız bularak olanları dışarıdan izleyecek.

Peki bir kutlamanın toplum kesimlerini çatıştıran bir şey olması sadece yılbaşına mı özel? Tabii ki hayır.

Bayramlar, kutsal günler, önemli tarihler bizim toplumumuzda kutlamaların olduğu kadar bir çatışmanın da konusudur. Bu kavramların bizde bir çatışmanın konusu olmasına neden olan şey; bayramların, önemli tarih ve günlerin, kültür ve inançların birbirlerinden ayrıldığı noktalarının olmasıdır. Yani her kültür ve inancın “kutsalı” kendisine göredir. Ancak güçlü ve üreten kültürler diğer kültürleri daima etkiler. Bu noktada “kendi kültürünü” tepki göstererek korumak mümkün değildir. Güçlü ve üreten bir kültür inşa etmeden içe kapanarak, ötekine sert tepkiler göstererek asimile olmaktan kurtulamazsınız.

Bu bayramlarda-özel günlerde tarafların birbirlerine karşı kullandıkları abartılı taciz içeren dili, zaman zaman hakaretlere varan münakaşaları; fikir ayrılığı ve farklı yaklaşımlardan kaynaklı tartışmalar olarak görmek mümkün değildir. Çünkü tarafların kullandıkları dile ve argümanlara baktığımızda amacın aydınlanamamış insanları aydınlatmak ya da delalete düşmüş insanları hidayete davet etmek olmadığını görürüz. İtham eden, yaftalayan, tekfir eden, ihanetle suçlayan, bağnazlıkla itham eden, çoğu zaman ağır tahkir ve tahrik içeren bu dil bir çatışmanın dilidir. Tarafların kullandığı itirazlar ve itirazlara verilen cevaplar çoğu zaman ezberdendir. Tarafların maruz kaldıkları kültürel iklimde edindikleri doğru yanlış perspektifiyle ezberden kabul eden ezberden itiraz eden bir dille daha çok mevziiyi korumak ve yeni mevziiler kazanmak amaçlı bir dil kullandıkları görülür. Ötekini etkisizleştirmeye, yok etmeye yönelik bir dil iklimi: “Bunlar zaten gerici, bağnaz, ülkeyi geriye götürmek isteyen insanlar” ile “Bunlar zaten dinini, kültürünü yitirmiş bu topluma yabancılaşmış taklitçiler.” ekseninde gelişen bir dil. Bu tartışmanın tarafı olmayan dini ya da kültürel aidiyetlere takılmadan hayatı olağan akışında yaşayan önemli bir kesim de vardır.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Kandiller, Nevruz-Hıdırellez Kutlamaları, Noel-Yılbaşı, Paskalya Haftası, Hanuka Bayramı, Kakava Bayramı vb.

Ulus devletlerinin ortaya çıkışı sonrası modern zamanlarda yeni kutsalların ihdas edilmesi ile birlikte uluslara ait özel günler ve kurtuluş günleri de bizde bir çatışmanın konusudur: Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vb.

Kapitalizmin vazgeçilmezlerinden olan günler de yine bizde bir çatışmanın konusudur: Doğum günü, Anneler Günü, Sevgililer Günü, Babalar Günü vb.

Aslında adı geçen tüm bayram ve günler dini bir mahiyet içerir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait kutsal günlerin dini mahiyeti malumdur. Ancak ulusal bayramların dini mahiyet içermesi ya da Anneler Günü gibi özel günlerin dini mahiyet içermesi anlaşılmaz gelebilir. Bu noktada modern zamanlarda geleneksel dinlerin etkisizleşmeye başlaması ile birlikte bu boşluğu doldurmak üzere geleneksel dinlerin yöntem ve araçlarını kullanarak modern zamanlara ait ideolojilerin nasıl dinleştirildiğini, bunun kendiliğinden oluşmadığını, sistematik biçimde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Modern insan için yeni değerler yeni “kutsallar” ihdas etmek modernizmin es geçeceği bir şey değildir.

Bu bağlamda bayramlar ve özel günler bizde sürekli ve yorucu bir çatışmanın temel unsurlarıdır.

Ramazan Bayramı’na gelmeden önce ramazan ayı da bir çatışma konusudur. Ramazan ayı bizde uzun yıllar “Oruç tutmayan şahsa dayak atıldı” manşetleriyle hayatımızda yer etmiştir. Toplumun bir kesimi ramazan ayında açıkta yiyip içmenin Müslümanlara ve İslam’a saygısızlık olduğu gerekçesiyle oruç tutmayanlara tepki göstermiş; toplumun diğer kesimi de laik ve çağdaş bir ülkede kimseye inançlarından ötürü baskı yapılamayacağını ve diledikleri gibi yiyip içeceklerini savunmuşlardır. Bu durum, bazı medya organları için kimi zaman gerçek, daha çok asparagas haberlerin konusu olarak “Oruç tutmayana dayak” manşetleriyle bir çatışmayı beslemiştir. Yine toplumun bir kısmı Ramazan Bayramı derken “çağdaş” olanlar Şeker Bayramı adlandırmasıyla bu bayramlarda ayrışmış ve bunu bir tartışma konusu haline getirmiştir. Bu tartışmalar geleneksel medyanın etkisini yitirmeye başladığı ve sosyal medyanın daha da güçlü olduğu günümüzde dijital iletişimin bir konusu olmayı sürdürmektedir.

Kurban Bayramı da toplumun bir kesimi için bayram diğer kesimi için hayvan katliamıdır. Burada da çağdaşlar ile dindarlar çatışır.  Çeşitli argümanlarla birbirlerinin düşüncelerini çürütmek önemli bir motivasyondur. Geleneksel medyanın hâkim olduğu günlerde Boğaz’ın kızıla boyanmış görüntüsü, acemi kasapların hayvanlara yaptığı eziyetler ya da acemi kasap yaralanmaları manşetlere çekilerek konu çatışmacı biçimde gündemde tutulmuştur. Unutulması mümkün olmayan bir diğer çatışma da devlet destekli “laik kurumlar” ile dini cemaat, vakıf ya da derneklerin kurban derisi toplama çatışmasıdır. Laik kurumların hem kurbana “anlayış düzeyinde” karşı olması hem de kurban derilerini toplama arzusu bir başka başlıktır. Günümüzde de toplum kesimlerinin kurbanın bir katliam mı yoksa yardımlaşmayı teşvik eden bir ibadet mi olduğu üzerinden tarafların birbirlerinin inanç ve düşüncelerini çürütme çatışması sosyal medyada devam etmektedir.

Kandiller ise çağdaş kesim ile dindar kesimin değil de dindarların kendi içinde bir çatışma konusudur. Reformist, mealci ya da tevhitçi gibi çeşitli isimlerle adlandırılan dindarlar ile gelenekçi dindarlar arasında kandillerin vahiy temelli olup olmadığı, kandillerin kutsal günler mi yoksa bidat mı oldukları tartışması sosyal medyada dindarlar arasında en çok görülen tartışmaların başında gelir.

Nevruz-Hıdırellez kutlamaları da yine bir çatışma konusudur. Baharın gelişiyle yapılan kutlamalar Asya toplumlarının çoğunda -Türk, Fars, Kürt-  görülen bir bayramdır. Bu da aslında dini bir mahiyet arz eder. Baharın gelişi sadece bu toplumlarda değil dünyada birçok toplum tarafından bayram olarak kutlanır. Yine Romanların bahar bayramını Kakava Bayramı olarak kutladıkları bilinir. Dindar Müslümanların önemli bir kısmı İslam dışı tüm gün ve bayramların kutlanmasını “dinden çıkmak” olarak nitelerler, ayetlerden ve hadislerden çeşitli referanslarla argümanlarını desteklerler. Bu bağlamda Nevruz dini bir çatışmanın konusudur. Hatta Nevruz’a Hıdırellez adı verilip bugün Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşma günü kabul edilip meseleye İslami bir renk de katılmıştır. Ancak Sünni Müslümanların bu konudaki tutumu nettir.  Nevruz aynı zamanda bizde ayrılıkçı bir hareketin sahiplendiği, buna karşı Türk milliyetçileri tarafından Ergenekon Destanı’na atıfla bu bayramın bir Türk bayramı olduğunun iddia edilmesiyle çatışmanın belirginleştiği bir bayramdır.

Noel – Yılbaşı bizde yine belirgin bir çatışma konusudur. Bazı milliyetçilerin ve dindarların oluşturduğu önemli bir kesim; Noel’in-yılbaşının bize ait değil Hristiyanlara ait kutsal bir gün olduğunu, bu nedenle bunu kutlamayacaklarını belirtirken; toplumun çağdaş kesimi Batılı ve gelişmiş toplumların bunu kutladıklarını, bizim de bunu kutlamamızın uygun bir davranış olacağını, bunun çağdaşlığın göstergesi olan gayet masum bir kutlama, bunu kötü görmenin ise bağnaz bir tutum olduğunu iddia ederler. Ve çatışma bu bağlamda devam eder. Burada çatışmaya bulaşmadan yeni bir yılı kutlamanın Noel’le ilgisi olmadığını ifade edip bunu kutlamakta bir mahsur görmeyen, hindi yerine tavuk yenilebileceğini hatta yeni yıla Kuran okunarak girilirse o yılın hayırlı olacağını düşünen bir kesim de vardır. Hatta bazı dini cemaat ve tarikatların o gece “bağlıları gaflete düşüp de kutlama yapmasınlar” diye alternatif programlar tertip ettiği hepimizin malumudur.

Cumhuriyet, Egemenlik ve Gençlik Bayramları da bir kesim için olmazsa olmaz kutsal günler olarak kabul edilip kutlanır. Bu kutlamalar devlet nezaretinde yasa ve yönetmeliklere uygun ve disiplinli bir şekilde yapılır. Bu bayramlarda kutlamalara istenilen coşku ile katılmayanlar ya da hiç katılmayanlar bu toplum için tehlikeli, irticacı tipler olarak görülür. Toplumun diğer bir kesimi bu bayramların Batılılaşma sürecinin, Avrupa kültürü tarafından asimile edilmemizin bir göstergesi olduğunu bu bayramları kutlamanın doğru olmadığı düşüncesini ifade ederler. Sosyal medyada bazıları bu bayramlarla ilgili coşkulu ve iğneleyici paylaşımlar yaparken, bazıları “paylaşım yapmazsam hakkımda ne düşünürler” kaygısıyla zorla paylaşımlar yapar, bir kesim de o gün alakasız paylaşımlar yaparak tepki göstermiş olur.

Tüm bu çatışmalarda kapitalizm de yerini alır. Doğum günü, Anneler ve Sevgililer günü gibi “hediyelik eşya piyasasının can damarı” olan günler; toplumun çağdaş ve duyarlı kesimleri tarafından gayet gürültülü ve gösterişli bir şekilde kutlanırken yine “bazı” dindarlar tarafından “bunların kapitalizmin bir oyunu olduğu, sevgi ve saygının tek günle geçiştirilemeyeceği, tüm günler sevgi ve saygı gösterilmesi gerektiği” argümanı ile çatışmanın konusu edilir.

Hristiyan, Yahudi, Süryani gibi azınlıklara mensup vatandaşların kutsal günlerinde siyasilerin ve devlet yöneticilerinin yayınladıkları kutlama mesajları da yine dindar kesim tarafından tepki ile karşılanır ve çatışma kültürü yaşatılır.

Maalesef bizim toplumumuz felaket zamanlarında da refah zamanlarında da önemli gün ve tarihlerde de çatışır. Bu aslında bir iktidar çatışması bir kültür çatışmasıdır. Görünen o ki hiç de bitmeyecek. Aslında “Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.”* noktasında uzlaşıp çatışmaya son vermek gayet mümkündür. Herkes kendi kutsalını kendisi için kutsal sayıp ötekinin başka kutsallar edinmesine karışmasa, kimse kendinin kutsalını ötekine dayatmasa bu çağ dönümünde, varoluşu tehdit altındaki insanlık için daha makul olur.

Kapitalizmin form değiştirdiği, siyasi coğrafyaların kara parçalarından bağımsız olarak mental düzeyde yeniden belirlendiği bir çağda hâlâ “kimin tanrısı kimin tanrısından daha büyük, kimin kutsalı kimin kutsalından daha kutsal” gibi çocukça bir çatışma bize sadece emek, enerji ve zaman, dolayısıyla geleceğimizi kaybettirmektedir.

Taraflar; artık birbirlerini etkisizleştirecek, yok edecek, birbirine mevzi kaybettirecek “ölümcül” bir dilde birleştiklerini fark etmek zorunda. Hiçbir tarafın, kendi tarafına kazandırabileceği bir zafer yok. Farklı taraflar değil de yok edici dilde birleşen bir kalabalık olarak trajik bir “mağlubiyet” bekliyor herkesi. Bunu görüp saygı ve tahammül iklimini besleyen, bilgi, fikir, sanat üreten yani güçlü ve zengin bir kültür inşa eden münbit bir dilde karar kılmaktan başka çıkar yol var mı?

*Kafirun süresi 2-3

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Google News

Samsun'da Hava Durumu

Samsun'da Namaz Vakitleri
Google News
adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu